کادر آموزشی و علمی  
 
کادر آموزش دبیرستان

پایه

نام و نام خانوادگی

گروه درسی

هفتم - نهم

سرکار خانم الهام علوی

ریاضی

هشتم - نهم

سرکارخانم ژیلا تجدد

هشتم

سرکار خانم روحانی خواه

هفتم

سرکار خانم سمیرا اصغری

نهم

سرکار خانم عفت باقری

گروه علوم تجربی

هشتم

سرکار خانم طاهره کوزه گران

هفتم

سرکار خانم خدیجه میرزایی

هفتم

سرکارخانم چوپانی

گروه مطالعات اجتماعی

هشتم

سرکارخانم لیلا فولادی

نهم

سرکارخانم لیلا فولادی-سرکارخانم چوپانی

هفتم-هشتم

سرکارخانم حوریه صباغی

گروه ادبیات و زبان فارسی

هشتم - نهم

سرکار خانم فاطمه خانی

هفتم-هشتم-نهم

سرکار خانم منیر مقدم باقرزاده

گروه زبان خارجی

هشتم - نهم

سرکارخانم نسرین یوسفی

گروه زبان عربی

هفتم

سرکارخانم خدیجه مختاری

هفتم

سرکارخانم توران میزاندار

گروه تربیت بدنی

هشتم

سرکار خانم روحانی خواه

هفتم

سرکارخانم معصومه اصغری بهار

گروه تفکر و سبک زندگی

هشتم

سرکارخانم زینب اسدی

هشتم

سرکارخانم مهری موسوی

هفتم-هشتم- نهم

سرکارخانم  فاطمه عسکری

گروه قرآن و معارف

هفتم

سرکارخانم معصومه اصغری بهار

نهم

سرکارخانم نسرین یوسفی

هفتم-هشتم

سرکارخانم خدیجه مختاری

هفتم-هشتم - نهم

سرکار خانم پونه غنی

گروه کاروفناوری

هشتم

سرکارخانم کوزه گران

نهم

سرکارخانم عفت باقری

گروه آمادگی دفاعی

نهم

سرکارخانم عصمت چوپانی

 

هفتم هشتم - نهم

 

خانم ها : خدیجه میرزایی- سمیرا اصغری-ژیلا تجدد-زهرا توفیقی-الهام علوی-طاهره کوزه گران- عفت سادات رنجبر حسینی

 

گروه فرهنگ و هنر