HTML  
مدرسه شاهد شهدای اکباتان در فاز 2 اکباتان واقع شده است.
به مساحتی بالغ بر 3000000 متر مربع
در 2 طبقه که طبقه اول بخش اداری و طبقه دوم بخش آموزشی مدرسه قرار دارد سیستم آموزشی کلاسها هوشنمد می باشد.
آزمایشگاه مجهز همراه با تخته هوشمند
سایت رایانهای برای استفاده دانش آموزان