ساختار مدرسه  
پایه هفتم 4 کلاس
پایه هشتم 4 کلاس
 پایه نهم 4 کلاس