کادر اداری و اجرایی  
این مجموعه پرسنل مدرسه هم جزء خانواده ایثارگران و جانبازان و شهدا می باشد.