کادر اداری و اجرایی  
 
این مجموعه پرسنل مدرسه هم جزء خانواده ایثارگران و جانبازان و شهدا می باشد.

سمت

نام و نام خانوادگی

مدیر

سرکارخانم ریتا ولی زاده

معاون آموزشی

سرکار خانم عفت سادات رنجبر حسینی

معاون آموزشی

سرکارخانم سمانه شعرباف

معاون پرورشی

سرکار خانم سکینه خموش

معاون فناوری

سرکار خانم صدیقه مختاری

معاون اجرایی

سرکارخانم فاطمه غفاری