کادر اداری و اجرایی  
کادر مدرسه.docxکادر اجرایی .
این مجموعه پرسنل مدرسه هم جزء خانواده ایثارگران و جانبازان و شهدا می باشد.