چاپ خبر
دبیرستان (دوره اول) دخترانه شهدای اکباتان دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 برنامه امتحانی دبیرستان شاهد شهدای اکباتان دوره اول متوسطه تحصيلي

پایه نهم دی ماه 97

                                                                                                                       

روز

تاریخ امتحان

مواد درسی

ساعت امتحان

شنبه

97/10/1

دینی

 

ساعت شروع امتحانات 8 صبح

 

يك شنبه

97/10/2

دوشنبه

97/10/3

علوم

سه شنبه

97/10/4

انشاء

چهارشنبه

97/10/5

زبان

شنبه

97/10/8

ریاضی

یکشنبه

97/10/9

املا فارسی

دوشنبه

97/10/10

عربی

سه شنبه

97/10/11

دفاعی

چهارشنبه

97/10/12

قرآن

شنبه

97/10/15

مطالعات

               یکشنبه              97/10/16        دینی  
 

تذکرات مهم :

 • غیبت غیر موجه در امتحانات به منزله ی صفر می باشد.
 • حضور در امتحانات با فرم مدرسه الزامی می باشد.
 • به همراه داشتن کارت امتحان الزامی می باشد.
 • ساعت حضور در مدرسه 7:30 می باشد.
 • پس از اتمام امتحانات برگشت دانش آموزان به عهده سرویس مدرسه می باشد.
 •  

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 برنامه امتحانی دبیرستان شاهد شهدای اکباتان دوره اول متوسطه تحصيلي

پایه هفتم و هشتم دی ماه 97

                                       

روز

تاریخ امتحان

مواد درسی

ساعت امتحان

شنبه

97/10/1

دینی

 

ساعت شروع امتحانات 8 صبح

 

يك شنبه

97/10/2

تفکر

دوشنبه

97/10/3

قرآن

سه شنبه

97/10/4

انشاء

چهارشنبه

97/10/5

زبان

شنبه

97/10/8

ریاضی

یکشنبه

97/10/9

املا فارسی

دوشنبه

97/10/10

عربی

سه شنبه

97/10/11

-

چهارشنبه

97/10/12

علوم

شنبه

97/10/15

مطالعات

                 یکشنبه          97/10/16      دینی  
 

تذکرات مهم :

 • غیبت غیر موجه در امتحانات به منزله ی صفر می باشد.
 • حضور در امتحانات با فرم مدرسه الزامی می باشد.
 • به همراه داشتن کارت امتحان الزامی می باشد.
 • ساعت حضور در مدرسه 7:30 می باشد.
 • پس از اتمام امتحانات برگشت دانش آموزان به عهده سرویس مدرسه می باشد.
 
 
انتهای پیام/.